KIÁLLÍTÁSOK - Exhibitions  

Kiállítások - Bemutatók - Megjelenések   / Exhibitions - Presentations - Appearances

A reneszánsztól a rezonanciáig

A Reneszánsztól a Rezonanciáig című kiállítás Dávid Norbert festőművész tematikus alapú művészi koncepcióját mutatja be. A 15. századi reneszánsz mesterek üzenetét kutatva újraértelmezi a művészi szabadság gondolatát, és a 21. századi kortárs formanyelvvel átitatott, a figurális ábrázolást összekapcsolja az absztrakt festészeti ábrázolással. A középpontban az ember, mint alkotó szellem és mint formálható anyagi megnyilvánulás áll. Absztrakt formában ragadja meg a Homo Magus kiteljesedésének dimenzióit, ami a belső spirituális utazások megjelenése képi formában. Az emberi szellem és lélek kiáradása, amely túllép az emberi test fizikai korlátain.


From Renaissance to Resonance 

The exhibition From Renaissance to Resonance presents the thematically based artistic concept of painter Norbert Dávid. Researching the message of the Renaissance masters of the 15th century, he reinterprets the idea of ​​artistic freedom and imbued with 21st century contemporary formal language, connects figural representation with abstract painting representation. The focus is on man as a creative spirit and as a formable material manifestation. It captures the dimensions of the fulfillment of Homo Magus in abstract form, which is the appearance of inner spiritual journeys in pictorial form. An outpouring of the human spirit and soul that transcends the physical limitations of the human body. 

RESONANCE Art Exchibition

REZONANCIA Kiállítás

Egy kiállítás gondolata abból is fakadhat, amikor emberek, művészek megtalálják azt a közös hangot, azt a frekvenciát amiben együtt tudnak dolgozni és inspirálódni. Ez egy olyan kegyelmi állapot, ami feltölti és előre viszi az embert, az alkotásba táplált hitét és szenvedélyét. Ezt " pillanatot " ragadja meg a REZONANCIA kiállítás gondolata és tematikája.


DÁVID GALÉRIA / Falk Miksa u. 6. Budapest / HUNGARY 2023 


RESONANCE ART EXCHIBITION

The idea of an exhibition can also come from when people and artists find that common voice, that frequency in which they can work together and be inspired. It is a state of grace that fills up and moves a person forward, his faith and passion for creation. This "moment" is captured by the idea and theme of the REZONANCIA exhibition.
DAVID ART GALLERY / Falk Miksa str 6. Budapest / HUNGARY 2023 

A Rezonancia tér, mint művészi koncepció egy tematikusan felépített életmű szemléletének kibontakozása. Személyes reflexió a belső tudat és a külső világ változásainak kapcsolatáról, fejlődéséről. Mély és elkötelezett hit a folyamatos művészi benyomás megragadásában, ugyanakkor érzékeny reakciók a természet és a világ dinamikájának absztrakt bemutatására. Folyamatos tudáskeresés, - és világos és őszinte válaszadás a felfedezésekre, - és az ebből fakadó felismerés visszacsatolása az önelemzés szintjeire. Ez nem csupán önismeret, hanem kísérlet a tudat és az érzékek világának a művészet erejével való kitágítására. A világ impulzusainak többdimenziós feldolgozása, ami egyben visszatekintés a múltba és a jövő kutatása, hogy közben a jelen pillanatban valósuljon meg az erősítés, azaz a Rezonancia.


The Resonance Square as an artistic concept is the unfolding of a view of a thematically built life's work. Personal reflection on the connection and development of changes in the inner consciousness and the outer world. A deep and committed belief in capturing a continuous artistic impression, but at the same time sensitive reactions to the abstract presentation of the dynamics of nature and the world. A continuous search for knowledge, - and a clear and honest response to discoveries, - and the feedback of the resulting recognition to the levels of self-analysis. It is not just self-knowledge, but an attempt to expand the world of consciousness and senses with the power of art. The multi-dimensional processing of the impulses of the world, which is at the same time a look back into the past and research into the future, so that in the meantime the amplification is realized in the present moment, i.e. Resonance.

A kiállítás képei / Pictures of the exhibition


Festmények - Részletek / Paintings - DetailsBEGINNINGS / Art Exchibition

Újabb darabbal bővült Dávid Norbert festőművész REZONANCIA festményeinek sorozata. Supersonic Connection című képe Dávid Galéria és a Fine Arts Capital Art Association - Kezdetek című kiállításán látható a budapesti Arany Kacsa Galériában.


A new piece has been added to the series of RESONANCIA paintings by painter Norbert Dávid. His painting "Supersonic Connection" can be seen in the exhibition "Beginnings" by David Gallery and the Fine Arts Capital Art Association at Golden Duck Gallery in Budapest. 

Supersonic Connection / vegyes technika, vászon / 200 x 240 cm / keretezett / Rezonancia sorozat 

A festészetben megnyilvánuló absztrakt fogalom, mint a sebesség, képes - e az alkotói folyamat része lenni? Hova tovább, hogyan lehetséges erre a belső energiára, mint egy önmagát gyorsító erőre, az ábrázolásban támaszkodni? A teljesen kiürült tudat, nem csak flow állapotba visz, hanem hatalmas energiákat is felszabadít, ami egyszerűen átlépi a gondolatiság, a kompozíció és a szándék kereteit. A bensőből felszakadó zabolátlan energia mintegy "hangrobbanással" átlépi az irányított kereteket és többdimenziós rétegben képi formát ölt. Ez számomra a festészet erejének - egy szuperszonikus kapcsolatban megnyilvánuló - esszenciája.

Supersonic Connection / mixed media on canvas / 200 x 240 cm / framed / Resonance series

Can the abstract concept manifested in painting, such as speed, be part of the creative process? Where to go, how is it possible to rely on this inner energy, as a self-accelerating force, in the representation? A completely emptied consciousness not only brings you into a state of flow, but also releases enormous energies, which simply transcends the boundaries of thought, composition and intention. The unbridled energy bursting from the inside crosses the controlled frames with a "sound explosion" and takes a visual form in a multidimensional layer. For me, this is the essence of the power of painting - manifested in a supersonic relationship.

TALENTED ART FAIR

A Brighton- ban megrendezésre került Talented Art Fair - en a REZONACIA TÉR kollekció legújabb alkotásával vettem részt. A Pillangó hatás című olajfestmény osztatlan sikert aratott a látogatók körében. Erről a festményről több részletet is bemutat az alábbi fotósorozat.


A new piece has been added to the series of RESONANCIA paintings by painter Norbert Dávid. His painting Supersonic Connection can be seen at the Fine Arts Capital Art Association - Beginnings exhibition at the Arany Kacsa Gallery in Budapest.

Pillangóeffektus - RESONANCIA // olaj - vászon / 50 x 120 cm / diptichon / "Okozhat-e tornádót Texasban egy pillangó szárnycsapása Brazíliában?" Jó kérdés és a válasz igen. Vagyis aprónak tűnő tettek, látszólag egyszerű lépések, mindennapi döntések óriási változást hozhatnak az életben. Ráadásul az is lehet, hogy nem csak te érzed a hatását, hanem más is, de a lényeg, hogy a cselekvésed hatására megváltozik az élet menete. Erről szól a pillangóeffektus. 


Minden mindennel összefügg:

Egy szeg miatt a patkó elveszett

A patkó miatt a ló elveszett

A ló miatt a lovas elveszett

A lovas miatt a csata elveszett

A csata miatt az ország elveszett

Máskor verd be jól azt a patkószeget.

Butterfly effect - RESONANCIA // oil - canvas / 50 x 120 cm / diptych / "Can the flapping of a butterfly's wing in Brazil cause a tornado in Texas?" Good question and the answer is yes. In other words, seemingly small actions, seemingly simple steps, everyday decisions can make a huge difference in life. In addition, it is possible that not only you feel its effect, but also others, but the point is that the course of life changes as a result of your action. This is what the butterfly effect is all about. 


Talented Art Fair 

A Brighton- ban megrendezésre került Talented Art Fair - en Dávid Norbert és a Dávid Galéria, a REZONACIA TÉR kollekció legújabb alkotásával vett részt. A Pillangó hatás című olajfestmény osztatlan sikert aratott a látogatók körében.  Erről a festményről több részletet is bemutat az alábbi fotósorozat. 


REZONANCIA TÉR  

RESONANCE SPACE 

ART EXCIBITION 

RESONANCE SPACE

The Resonance Space as an art concept is the expansion of a theme-based oeuvre and artistic approach. It is based on the personal reflection on changes in the internal self and external world, their relationships and development. With a deep and committed belief for continuous artistic impression, it is also a sensitive reaction to the abstract presentation of nature and environmental dynamics.

The Resonance Space as approach method is a continuous search for the unknown; developing clean, honest answers in the process of discovering, recognising, reflection and self-analysis. The creative process offers the possibility of self-recognition and the expansion of one's consciousness and senses.

The Resonance Space as a creation process is a multi-dimen-sional reprocessing of the impulses of the world around us, looking into the past and exploring the future. And in the moment of the instantaneous present, the resonance suddenly unfolds. Resulting from these manyfold and linked interactions, the dynamics of abstraction are born.

The Resonance Space as an independent exhibition theme can thus be divided into three large structural units. This triple dividing is organically linked to the art concept, approach method and creation process.

1. The first structural unit is the "Reflections of the Renaissance", which gives the opportunity to navigate among the great questions of our present time - discoveries, destruction resulting from wars, the birth of new worlds and feelings.

2. The second structural unit is "The Moment of Eternity", as eternity is nothing more than a series of unrepeatable moments of nature surrounding us and our one time existence in this fragile nature -Eternal Spring, Memorial Autumn, Colours of Passion.

3. The third structural unit is "Sounds of Space", where personal reflection is dissolved in the wide opening cosmos, where the interactions of the changes among the inner self and the external world are enforced without any coercion and limitations - the whole cosmos opens up with us and around us, thus the awakening of the universe or, in its wider centre, the storming galaxies.REZONANCIA TÉR 


Rezonancia Tér

Dávid Norbert festőművész - kiállítási tematika

A Rezonancia Tér mint művészi koncepció, egy tematikusan épülő életmű szemlélet kibontakozása. Személyes reflexió a belső tudat és a külső világ változásainak kapcsolódására és fejlődésére. A mély és elkötelezett hit a folyamatos művészi benyomás megörökítésére ugyanakkor érzékeny reakciók a természet valamint a világ dinamikájának absztrakt bemutatására. Folyamatos keresés a megismerésre és tiszta őszinte válaszok adása a felfedezésre, - és az ebből fakadó felismerés visszacsatolása az önelemzés szintjeire. Nem csak önmegismerés, hanem felfedezés és kísérlet a tudat és az érzékek kitágításának világára is. A világ impulzusainak több dimenziós feldolgozása ami egyszerre visszanyúlás a múltba, ugyanakkor kutatás a jövőben úgy, hogy közben a pillanat jelenében megvalósul a rezonancia. Ebből születik az absztrakció dinamikája.

REZONANCIA TÉR

A Rezonancia tér mint önálló kiállítási téma így három nagy szerkezeti egységre oszlik. Ez a hármas felosztás szervesen kapcsolódik a művészeti koncepcióhoz, megközelítésmódhoz és az alkotási folyamathoz.

  • Az első szerkezeti egység a Reneszánsz elmélkedései, amely

lehetőséget ad arra, hogy eligazodjunk nagy kérdésekben a múlt és a jelen között az

időben. A felfedezésektől kezdve a szépség felismerésén át, a háborúkból eredő pusztításokon és új világok születésén keresztül, amik megannyi érzést és inspirációt kiváltanak.

2. A második szerkezeti egység az "Örökkévalóság pillanata", ahogy az örökkévalóság nem más, mint a természet megismételhetetlen pillanatainak sorozata. Körülvesz minket és egykori és mai létezésünket ebben a törékeny természetben - Örök tavasz, Emlékező Ősz, - szenvedélyes színei mind ezt keltik életre.

3. A harmadik szerkezeti egység az Űr és a Tér hangjai - ahol személyes a reflexió feloldódik a szélesre nyíló kozmosz dimenzióiban, ahol a belső világ és a külső világ közötti változások kölcsönhatásai minden kényszer és korlátozás nélkül érvényesülnek. Az egész kozmosz megnyílik velünk és körülöttünk. Így kel életre az - Ébredő a világegyetem és Viharzó Galaxis.

A kiállítás helyszínei:

Dávid Galéria, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.

https://www.davidgallery.hu/virtualis-kiallitasok/

ÉLET ERŐ EXPO - Virtuális kiállítás: https://eleteroexpo.hu/kiallitoi-zona


LONDON NEW ARTIST FAIR

LONDON  - BRICKLANE - NEW ARTIST FAIR - 2021 


"The Manhattan Piano Canvas" 

Margin B. Alexander amerikai zeneszerző online koncertjén több más festőművésszel egyetemben Dávid Norbert alkotásai is meghívásra kerültek. Köztük a ZEN és az ÖRÖK TAVASZ című festmények. Ezeknek a képeknek az ihletésére komponált darabok is elhangzottak a koncerten. A zene és képzőművészet ilyen formájú bemutatása illetve kiállítása új utakat nyit a kulturális kapcsolatokban. 

Carpe - Carpe Diem - Ragadd meg a Napot! Mondj igent az életre! Írj hozzá egy sort! Írj hozzá színnel és formával! Írj hozzá illattal és gesztussal! Írj hozzá festékkel és ecsettel! Írj hozzá hanggal és ritmussal! Írj hozzá művészettel és muzsikával! Lesd el a virágoktól! Tanulj tőlük! Figyelmezz rájuk! Figyelmezz, ,hogy mit üzennek. - hogy röpke életük, felharsanó színeik mind - mind az élet üdv rivallása. Harsogása az elmúlás tagadásának. Körülötted száll a szélben. Körbevesz a pillanatban. Zeneként áramlik és szüntelenül lüktet. Felerősödik és elhalkul. Képtelenség megragadni és talán mégis lehetséges. Kinyíló, kifinomult érzékkel és érzékenységgel szárnyára vesz a pillanat, ha hagyod. - és örök tavasz köszönt rád.


Seasons Art Exhibition

KING HOUSE ART GALLERY 

Seasons Art Exhibition

We are proud to invite all our collectors, friends and the local community to visit our "Seasons" Art Exhibition. Exceptionally curated by 'The Artist Lounge', the exhibition brings the most wonderful talent from all around the world.

From the 30th of April to the 8th of May, 10am to 5pm, we will be waiting for you at King House Gallery, 7 The Minories, CV37 6NF, Stratford-Upon-Avon. We are just a few meters away from the Shakespeare Birthplace, and we can wait to share all this amazing original art with you.

We are having an opening event on Saturday, 1st of May, with live music outside the gallery between 11 and 2pm. No booking required and no entrance fee - we want to invite everyone to just come to appreciate the exhibition, and if you like anything, place a blind bid for any of the incredible art pieces on show.

HUMAN GOLD KIÁLLÍTÁS 

SOUTHWELL MINSTER KATEDRÁLIS - ANGLIA - 2020 - február 


HUMAN GOLD CATALOGUEHUMAN GOLD KIÁLLÍTÁS / TOLNA

Tolna - Kulturális Központ - 2020 február

További kiállításainkról a FINE ARTS CAPITAL gondozásában értesülhetsz. 

Dávid Norbert 

festőművész / artist

A képzőművészet rajongójaként az alkotás szerelmese vagyok. Már gyermekkorom óta megállíthatatlan vonzódás fűt a festészet és a design világa felé. Bár egy Zala-megyei kis településen, Nován születettem 1970 ben ez még több inspirációt adott, hogy megmutassam elhivatottságomat. A képzőművészet iránti szerelem és tehetség már korán megmutatkozott életemben. Alig 8 évesen már nagyméretű mozgalmas figurális képeket rajzoltam, festettem. Gyermekkoromban sorra nyertem az utcai rajzversenyeket. Ma úgy mondják street art. Első mestereim Szentes Ottokár és Telkes Miklós voltak, akik szakmai elhivatottságukkal új kapukat nyitottak meg előttem. 1984-től mestereim bíztató szavai ellenére, - hogy művész pályára menjek, - a távolkeleti harcművészetek szerelmeseként katonai középiskolába felvételiztem és ott a mindennapi fegyelem mellett autodidakta módon képeztem magamat művészi területen. A négy év alatt készült munkáimból gyűjteményes kiállítást rendezetem Győrben. 1988-ban Katonai kulturális Seregszemlén első díjat nyertem képzőművészeti alkotásaimmal. 1988-tól a szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolán tanultam magasépítő üzemmérnöki szakon, majd ezt követően 1997-ben Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem, Képzőművészet - Rajz-Vizuális nevelés szakán, Keserű Ilona, Pincehelyi Sándor, Konkoly Gyula és Valkó László mesterek keze alatt a képzőművészeti, festészeti és művésztanári diplomát szereztem. Kiállításaim - Lentiben, Zalaegerszegen, Győrben, Pécsett, Mohácson, Dunaújvárosban, Cardiffban , Sussexben, Londonban, NewYorkban és Budapesten voltak láthatók. Jelenleg Budapesten a Falk Miksa utcában a Dávid Galériában láthatók a legújabb alkotások.

As a fan of the fine arts, I am a lover of creation. It has been an unstoppable attraction to the world of painting and design since I was a child. Although I was born in a small settlement in Zala County, Nova, in 1970, it gave me even more inspiration to show my vocation. My love and talent for the fine arts showed up early in my life. At the age of just 8, I drew and painted large-scale, busy figural pictures. As a child, I won street drawing competitions in a row. Today they say street art. My first masters were Ottokár Szentes and Miklós Telkes, who opened new gates for me with their professional vocation. From 1984, despite the encouraging words of my masters, - to go on to become an artist, - as a lover of Far Eastern martial arts, I enrolled in a military high school and there, in addition to everyday discipline, self-taught myself in the arts. I organize a collection exhibition of my works made in four years in Győr. In 1988, I won first prize at the Military Cultural Army Review with my works of fine art. From 1988 I studied at the Kossuth Lajos Military College in Szentendre, majoring in civil engineering, then in 1997 in Pécs, at the Janus Pannonius University, Department of Fine Arts - Drawing-Visual Education, under Ilona Keserű, Sándor Pincehelyi, Gyula Konkoly and Valkó I graduated in Fine Arts, Painting and Art Teacher. My exhibitions - in Lenti, Zalaegerszeg, Győr, Pécs, Mohács, Dunaújváros, Cardiff, Sussex, London, NewYork and Budapest. Currently, the latest works can be seen in the Dávid Gallery on Falk Miksa Street in Budapest.

KIÁLLÍTÁSOK / EXCHIBITIONS

2022 - WINDSOR ART FAIR - Csoportos kiállítás 

2022 - GOLDEN DUCK GALLERY - KEZDETEK - Csoportos kiállítás 

2022- BSLAW RESIDENCE HOME GALLERY - Rezonancia Tér - Önálló kiállítás 

2021 - London New Artist Fair

2021 - Manhattan Piano canvas

2020 - HUMAN GOLD - kiállítás - Sothwell Minster Katedrális - csoportos kiállítás

2018 - 2020 

- SUSSEX ART FAIR / 

- ARTISTS' EYES / Magyar tájak - 

- Thorresby Galéria  / LIGHTS - COLORS - FORMS 6 hetes kiállítás 

ART FAIR EAST - Norwich

2015 - 2021  Dávid Art Galéria  - Önálló Galéria - állandó kiállítás Budapesten

2011 -2012  MŰCSARNOK és GALÉRIA Pécs

1991 - MŰVÉSZETEK HÁZA - csoportos kiállítás, Pécs,

1988 - Zalaegerszeg, Zsinagóga - egyéni kiállítás,

1988 - Győr - egyéni kiállítás,