ÚJ MUNKÁK

A gondolat teremtő ereje

The origin of turquoise / Aquarius (Resonance series) Oil on canvas 310 x 110 cm 

Turquoise is the birthstone and color of the sign of Aquarius. Its color combines the blue of the sky and the green of the grass. It connects the higher ideals of the mind with the ancient power of the Earth. The extra energy flowing from turquoise helps in the everyday use of higher spiritual knowledge. With its blue sea, it brings us purity. The eternal beauty of the world and truth, the inner value system of the universe, can be recognized through turquoise. It makes you think about the concept of beauty and the transience of values. It shows that the beauty of ourselves lies in the eternally existing soul, that everyone carries something beautiful within themselves. 

Türkiz / Rezonancia sorozat

A türkiz eredete / Vízöntő (Rezonancia sorozat) Olaj - vászon 310 x 110 cm 

A Vízöntő jegy születésköve és színe a Türkiz. Színében egyesül az ég kékje és fű zöldje. Az értelem magasabb eszméit összeköti a Föld ősi erejével. A türkizből áradó energiatöblet, segít a magasabb szellemi ismeretek hétköznapi felhasználásában. A tenger kékjével a tisztaságot hozza számunkra. A türkiz által felismerhető a világ és az igazság örök szépsége, a világegyetem belső értékrendszere. Elgondolkodtat a szépség fogalmán, az értékek mulandóságán. Láttatja, hogy önmagunk szépsége az örökkön létező lélekben rejlik, hogy mindenki valami szépet hord önmagában.

Supersonic 

Technika: olaj - vászon - vegyestechnika

Méret: 198 x 198 cm / vakrámára feszítve 

Keret: arany kiállító keretben

Az Utazók című kiállításon szerepló festmény a Rezonancia sorozat része. Új technikai megoldások és egymásba áramló színek absztrakt harmóniája alkotja a kép áramló vonulatát. 

Supersonic Technique: oil - canvas - mixed media Size: 198 x 198 cm / stretched on a blind frame Frame: in gold exhibition frame The painting in the exhibition Travelers is part of the Resonance series. The abstract harmony of new technical solutions and colors flowing into each other form the flowing line of the image.

Utazók Nr. 01  / Passengers pre Nr. 01 

Technika: olaj - vászon - vegyestechnika 

Méret: 97 x 120 cm / vakrámára feszítve

Keret: matt fekete kiállító keretben

Az Utazók című kiállításon szerepló festmény a Rezonancia sorozat része. Új technikai megoldások és egymásba áramló színek absztrakt harmóniája alkotja a kép áramló vonulatát.  


The painting in the exhibition Travelers is part of the Resonance series. The abstract harmony of new technical solutions and colors flowing into each other form the flowing line of the image.


2023


Hagakure VI. / Rezonancia sorozat  

Rezonancia / Hagakure VI. Levelek alatt / Mérete: 212 x 200 cm / olaj - vászon - vegyestechnika / oil on canvas - mixed media

A természettel való kapcsolat felszabadítja a gondolat és érzelmek áramlását. Szinte inspirálja a mélyebb tudatosabb átélést és kapcsolatot. Az idő múlása nyomot hagy a vásznon és a megrepedezett felületek mint idővonalak jelennek meg a színek áramlásában. 


Intuitív út V. / HAGAKURE / Rezonancia sorozat / olaj - vászon / 96 x 96 cm

A festmények gondolatisága egy komplett sorozatban bontakozik ki teljesen. A törekvés, hogy, a kifejezésmód lebontsa az alkotói korlátokat és egyre mélyebb belső utakat és folyamatokat tárjon fel, a vásznon egy erőteljes szabadságvágyban kel életre. Nincs ábrázolás és a művészi értelemeben vett kompozíció. A törekvés a ritmus a lüktetés és a dinamika teljes átadása. A gondolatnélküliség olyan állapotba visz amikor az elme és a tudat, elszakad támaszaitól és szabaddá válik.  

Intuitive way / Resonance series / oil in canvas / 100 x 100 /

The ideas of the paintings fully unfold in a complete series. The aspiration that the way of expression breaks down creative barriers and reveals deeper and deeper inner paths and processes comes to life on the canvas in a strong desire for freedom. No representation and composition in the artistic sense. The aspiration is the complete transfer of rhythm, pulsation and dynamics. Thoughtlessness takes you to a state where the mind and consciousness are separated from their supports and become free.


Intuitív út / Hagakure IV. / Rezonancia sorozat

olaj - vászon / 147 x 131 cm / vakrámára feszítve / keretben 

Mindig vannak olyan pillanatok amikor nem kell megszólalni, - vagy éppen túlgondolnia a cselekvés mikéntjét, hanem egyszerűen csinálni kell. Menni tovább az úton. Nem kérdezni. Nem akarni. Nem törekedni. Egyszerűen hagyni megtörténni. Hagyni azt ami következik. Rábízni magunkat a belső hangra -  Belevetni magunkat a mozgás megragadásába és az anyag megtapasztalásába. Ismét felszabadítani tudatunkat a szándék megvalósításából és átadni magunkat a meditatív mozgás áramlásának. 


Intuitive path / Hagakure IV. / Resonance series oil on canvas / 147 x 131 cm / stretched on blind frame / in frame There are always moments when you don't have to speak up, - or even overthink how to act, but simply do it. Go further down the road. Don't ask. Don't want to. Not to strive. Just let it happen. Leave what follows. Relying on the inner voice - Immersing yourself in grasping the movement and experiencing the material. To free our consciousness again from the realization of the intention and surrender to the flow of meditative movement. 


Rezonancia / Hagakure III. / Belső tűz

Hagakure III. / Rezonancia sorozat - vegyes technika 243 x 205 cm

A belső tűz és energiák felszabadítása az alkotás folyamatában és lendületében gyökerezik. A szenvedély és az érzelmek széles skálájának transzformációja mély lelki munka eredménye, amely megismételhetetlen formában ölt alakot, formát, - és választ színt. Sok esetben, hetekig parázslik az a belső tűz ami aztán színben, anyagban utat tör magának. Az alkotói hevület, összpontosítás, - és ugyanakkor a teljes szabadság adja a teremtés új szintézisét. 


Iternal fire / Hagakure III / Resonance series - mixed media 243 x 205 cm The release of inner fire and energies is rooted in the process and momentum of creation. The transformation of passion and a wide range of emotions is the result of deep spiritual work, which takes shape, form and color in an unrepeatable way. In many cases, the inner fire smolders for weeks, which then makes its way in color and material. Creative fervor and focus and complete freedom give the new synthesis of creation.

Vízesés alatt /  Hagakure II. / Rezonancia sorozat - vegyestechnika 160 x 205 cm 

A kép címe nem csak az alkotás folyamatára utal, hanem a körforgás megjelenítésére is. Ahogy a víz mozgásban van, bizonyos helyeket kitisztít, kimos, - más helyekre pedig lerakja hordalékát. Örök körforgás és hullámzás az élet - mi pedig megfigyelőként, szemlélőként, megpillanthatjuk magunkat ebben a körforgásban ha figyelmesen nézzük és néhanap befelé fordulunk.  

Under a waterfall / Hagakure II. / Resonance series / mixed media 160 x 205 cm

The title of the picture refers not only to the process of creation, but also to the representation of the cycle. As the water moves, it cleans and washes certain places, - And it deposits sediment in other places. Eternal cycle and undulation - and we, as observers, can see ourselves in this cycle if we look carefully and sometimes turn inward.


2023

Kaleidoszkóp / Hagakure I. 

Kaleidoszkóp / Hagakure I. / Rezonancia sorozat

Hagakure / olaj - vegyestechnika - vászon / 144 x 204 cm / keretben

A Hagakure - "Levelek alatt" - a Szamuráj Útjára, a Busidóra vonatkozó rövid tanítások, történetek és feljegyzések gyűjteménye a XVIII. sz. elejéről, amelyet a később zen szerzetessé vált szamuráj, Jamamoto Cunetomo diktált le lelkes tanítványának. Az eredeti szöveget kézzel másolták és adták körbe, a korabeli japánban.

Kaleidoscope / Hagakure I. / Resonance series 

Hagakure - "Under the leaves" - is a collection of short teachings, stories and notes about the Way of the Samurai, Bushido, from the 18th century. s. from the beginning, which was dictated by Yamamoto Cunetomo, a samurai who later became a Zen monk, to his enthusiastic student. The original text was copied and circulated by hand, in contemporary Japanese.


Azt sugallja a szamurájnak, hogy szabaduljon meg az önszeretettől és a felesleges mérlegeléstől, és vesse magát egyenesen a halál karmai közé. A cél természetesen nem az értelmetlen halál, hanem annak az állapotnak az elérése, amelyben az ember megszabadul minden halálfélelmétől. Ebben a kivételes lelkiállapotban megszűnik a félelem okozta cselekvésképtelenség, önsajnálat és mindennemű ragaszkodás: az igazi belső szabadság gátjai - így szinte paradox módon megnyílik előtte a halál elfogadásával járó tisztességes élet is. 


2023

Szíved mércéje az igazság legyen / Let truth be the standard of your heart 

Szíved mércéje az igazság legyen - Rezonancia sorozat / olaj - vegyes technika - vászon / keretezve / 220 x 240 cm  

Let truth be the standard of your heart - Resonance series / oil - mixed media - canvas / framed / 220 x 240 cm2023

Renaissance Pop 

RENAISSANCE POP / 60 x 80 cm x 4 / UV digitalis print sorozat plexi lemezen / Renaissance - 2020 - című olajfestmény alapján. 

Nem csak a POP ART éli reneszánszát, hanem a RENESZÁNSZ szellemisége is egyre populárisabb.A művészetek szempontjából egy csodálatos kor emlékeként, mely egyre erősebben köszön vissza ma, talán most értjük - és érezzük meg igazán a reneszánsz lelkét, szívét, azokban az alkotásokban amelyek abban az aranykorban születtek. Ugyanakkor kortárs művészként bátran használjuk és alkalmazzuk az új technológiákat, újrafogalmazzuk és újraalkotjuk a számunkra fontos dolgokat, akár több megközelítési módot is bemutatva egyszerre. Ez nem ismétlés, inkább a mélyebb megismerés felé való törekvés. Minden egyes megoldás, elmélyíti és felszabadítja a tudást egyszerre

RENAISSANCE POP / 60 x 80 cm x 4 / UV digital print series on plexiglass / based on the oil painting

As a memory of a wonderful age from the point of view of the arts, which echoes ever more strongly today, perhaps now we can understand - and really feel the soul and heart of the Renaissance in the works that were born in that golden age. At the same time, as contemporary artists, we boldly use and apply new technologies, reformulate and recreate the things that are important to us, even presenting several approaches at the same time. This is not a repetition, but rather an effort towards a deeper understanding. Each solution deepens and frees knowledge at the same tim


2022

Szuperszonikus kapcsolat / Supersonic Connection

Supersonic Connection

Szuperszonikus Kapcsolat / vegyes technika vászonra / 200 x 240 cm / keretben / Rezonancia sorozat   

A festészetben megnyilvánuló absztrakt fogalom, mint a sebesség, képes - e az alkotói folyamat része lenni? Hova tovább, hogyan lehetséges erre a belső energiára, mint egy önmagát gyorsító erőre, az ábrázolásban támaszkodni? A teljesen kiürült tudat, nem csak flow állapotba visz, hanem hatalmas energiákat is felszabadít, ami egyszerűen átlépi a gondolatiság, a kompozíció és a szándék kereteit. A bensőből felszakadó zabolátlan energia mintegy "hangrobbanással" átlépi az irányított kereteket és többdimenziós rétegben képi formát ölt. Ez számomra a festészet erejének - egy szuperszonikus kapcsolatban megnyilvánuló - esszenciája.       


2022

Sár és Arany / Gold & Mud 

Gold & Mud 

Sár és Arany / vegyes technika vászonra / 157 x 197 cm / keretben 

A földel való kapcsolat az ember számára öröktől való. Megtart és feledtet egyszerre. Vágyálom és teher tud lenni, anyaföld és emlékünk hordozója. Ha fát ültetsz életet ad,  ha háborúzol érte elvakít. Móricz Zsigmond - Sárarany című regénye páratlan módon tárja elénk az emberi életöröm és küzdelem eme kettősségét. Mit érzel ha belemarkolsz abba, ami a lábad alatt terül el az erdő mélyén, vagy ha verítékeddel aranyra lelsz és birtoklod? Mit érzel, ha hegycsúcsokra vezet az útja, vagy ha bányákban pislogó emberi szempárokba tekintesz? A föld nyers szépsége mindenben fellelhető. Nyomot hagy, ahogyan ezen a vásznon is. A kapcsolat nyomot hagy gyűrődésekben, a pórusokban, a rétegekben. A szél lekoptatja, az eső elmossa, az idő elsimítja. 


Részletek


Interior


2022

Nyers változó / Raw variable

Rezonacia / Nyers változó / 61 x 72 cm / olaj - vászon 

A komponálatlanság kompozíciójaként megjelenő nyers erő és dinamika - a mesterkéletlen lenyomatok és metszetek gyakorisága adja a változó megjelenését. 


Resonance / Raw variable / 61 x 72 cm / oil on canvas 

The raw power and dynamism appearing as a composition of uncomposedness - the frequency of unmastered prints and engravings gives the appearance of the variable.GRAVITÁCIÓ / GRAVITY

Gravitáció / olaj - vászon / 140 x 240 cm / 

A Rezonancia sorozat új darabja. Gravitáció. A könnyed és durva felületek erőteljes váltakozása uralja a képet. A rétegzett anyagok egymásra épülése a természet örök  törvényeit, dinamikáját emelik ki. Azok közül is a nehézségi erőt, vagy gravitációt. Az az univerzális törvény még magát a fényt is eltéríti. A kép mélységei és magasságai, a rá eső fény hatására színezik és változtatják  felületüket és természetüket.  Minden pillanatban más és más ragyogással felületi mélységgel varázsolják el a nézőt. A finom részletek legalább olyan izgalmas dinamikát adnak, mint maga az egész. Ebben is rejlik a lényeg. A részek egysége és az egész részei állandó kölcsönhatásban vannak. Élnek.  


Részletek Interior 


Pillangó hatás / Butterfly Effect

Pillangó Hatás - REZONANCIA // olaj - vászon / 50 x 120 cm / diptichon / "Vajon egy pillangó szárnycsapásai Brazíliában képes tornádót előidézni Texasban?" Jó kérdés és a válasz igen. Vagyis az aprónak tűnő cselekedetek, egyszerűnek tűnő lépések, hétköznapi döntések óriás változást tudnak előidézni az életben. Ráadásul lehet, hogy nem csak Te érzed a hatását, hanem valaki más is, de a lényeg, hogy a Te cselekedeted hatására megváltozik az élet menete. Erről szól a pillangó effektus. 

Minden mindennel összefügg:

Egy szeg miatt a patkó elveszett

A patkó miatt a ló elveszett

A ló miatt a lovas elveszett

A lovas miatt a csata elveszett

A csata miatt az ország elveszett

Máskor verd be jól azt a patkószeget.

https://www.davidgallery.hu/uj-munkak/

Pillangó hatás / olaj - vászon / 50 x 120 cm x 2 / keretben

A Brighton- ban megrendezésre került Talented Art Fair - en a REZONACIA TÉR kollekció legújabb alkotásával vettem részt. A Pillangó hatás című olajfestmény osztatlan sikert aratott a látogatók körében. Erről a festményről több részletet is bemutat az alábbi fotósorozat.

Butterfly effect / oil on canvas / 50 x 120 cm x 2 / in frame I participated in the Talented Art Fair held in Brighton with the latest work from the REZONACIA TÉR collection. The oil painting The Butterfly Effect was an undivided success among visitors. The series of photos below shows several details about this painting. 


Rezonancia Tér / Soha Többé

Soha Többé / olaj - vászon / 130 x 130 cm 

A Soha Többé című alkotás a Rezonancia Tér - sorozat egyik legerősebb, emóciókkal feltöltött, naturális festménye. A durva, ecset nélküli színhasználat és a megválasztott technika, melyben a vászon réteges összehajtogatása és a felületek egymásra hatása éppúgy megtörtént, mint a kész mű, Torinói lepelként történő allegóriába ágyazása. A felületek egymásra hatása pontosan azt szimbilizálja, hogy a világunk történései pillangó hatásként lüktető befolyásoló tényezók. A kauzalitás megtestesítői. A kiterítést követően a vászonra rárakódott festékanyag, mint egy domborzati térkép jelenik meg. Ám ha mindez még nem volna elég, akkor a Kereszt attribútuma, a szeg mint a megfeszítés eszköze és jelképe is megjelenik.

A vászon kifeszítve tárul elénk. Látszanak a tükröződések lenyomatai. A színek gyűrődve sűrüsödnek, ám az új élet a pusztítás égisze alatt már sarjadni látszik a tiszta ragyogóan alőtűnő árnyalatokban.

A hűború tragédiája ironikusn aposztrofálva, mégis lehet szemet gyönyörködtető, ha faktúrák harmóniáját és viszonyrendszerét szemléljük. Mindezek tekintetében a Rezonancia a belső és külső világunk művészi tükörképe. Először felépíti, majd az ujjászületéshez, - egy jobb világ reményében, - újra és újra lebontja önmagát.


Rezonancia Tér / Reggeli Haiku

Reggeli haiku

Olaj - vászon / 60 x 80 cm 

Egy haiku tömörségével összefogott reggeli inspiráció. 

2022

Morning haiku 

Oil on canvas / 60 x 80 cm 

A morning inspiration combined with the conciseness of a haiku. 

2022


Rezonancia Tér / 

Dinamikus Horizont - Galaktika

Galaktika / olaj - vászon / 2x6 m / 2db 2x3m es egységben.

A Rezonancia Tér képsorozat legújabb darabja. A kép rétegről rétegre bontja ki a tér mélységeit és dinamikáját. Millió apró részből felépített alkotás távolról egy monumentális teret fog át, míg közelről szemlélve előbukkannak a miliméternyi részletek és azok dinamikus rétegezett kapcsolatrendszere. 

Galaxy / oil on canvas / 2x6 m / 2 x 2x3m units.

The latest piece in the Resonance Space image series. The image breaks down the depths and dynamics of space layer by layer. A work made up of a million small parts, it spans a monumental space from a distance, while the millimeter-detail and its dynamic layered relationship system can be seen up close.


Rezonancia Tér / Free Mind 

Rezonancia Tér / Free Mind / Szabad tudat

Olaj / vászon  / 210 x 210 cm / keretben  / 

Az elemi természet, az idő és a művészi érzékelés összesűrítése egyetlen akcióba. A hónapokig érlelt téma kirobbanása végül a gondolat teljes megsemmisülését kívánja. A kitárúlt és szabad tudat teret nyit a történések végtelen lehetőségének és a megjelenés dimenziókat lép át a festészet által. A festmény energiája mélységet, erőt és dinamikát közvetít. Az apró részletekből indulva, majd a teljes képet nézve totális festészetté válik. 

Condensing elemental nature, time, and artistic perception into a single action. The explosion of the subject, which has matured for months, will eventually require the complete destruction of thought. The unfolded and free consciousness opens up space for the infinite possibility of events and appearance transcends dimensions through painting. The energy of the painting conveys depth, strength and dynamics. Starting from the small details and then looking at the whole picture, it becomes a total painting.


Rezonancia Tér / T21

Rezonancia tér / Pre -  Temptation 21

Olaj - vászon / 60 x 70 cm keretben

A vörös 21 árnyalatát megjelenítő festmény - mint egy tudatalatti - ábrázolás nélküli megjelenítést kelt éltre. A kis és nagy formák dinamikája és rétegei adják a dinamikus szabad stílusú megformálást.

 Oil on canvas / 60 x 70 cm frame 

The painting, which depicts 21 shades of red, brings to life, as a subconscious, an image without representation. The dynamics and layers of the small and large forms give the dynamic free-style shaping.

Rezonancia Tér / Múlt 

Rezonancia Tér / Múlt / Három dekád

olaj - vászon 90 x 90 cm 

amid volt az már
nincs amid lesz az még nincs
amid van az kincs
Forrás: 3sor.hu - haiku versek

2022

Resonance Space / Past / Three decades

oil on canvas 90 x 90 cm 

which was already it there is nothing you will have yet which is the treasure Source: 3sor.hu - haiku poems

2022

Az öt elem / Nr. 02 / Tűz /  Fehér sorozat

Az öt elem / Nr. 02 / Tűz / olaj - vászon / 100 x 100 cm / Fehér sorozat

" tűzte gyönyörű,jegeken győztes-örömű,ne tűrd hogy vénhedjünk sorralélekben szakállasodva,hűlve latoló józanságban,ahol áru és árulás van,öltöztess tündér-pirosba,röptess az örök tilosba,jéghegyek fölé piros bálba,ifjúság királya,tűz! " Nagy László

The Five Elements / No. 02 / Fire / Oil Canvas / 100 x 100 cm / White Series 

ire, you beautiful, victorious-joyful over ice, do not suffer our aging, one by one,
growing beards in the soul, cooling off in pondering sobriety, where there are goods and betrayal, dress me in red that is magical, fly me into the timeless forbidden, into a red dance over the icebergs, king of youth,
fire!  Laszlo Nagy 

Rezonancia Tér / Űr 

Rezonancia Tér / olaj - vászon / keretben / 175 x 78 cm 
         A mindenséggel mérd magad        


Az idő lassan elszivárog,

nem lógok a mesék tején,

hörpintek valódi világot,

habzó éggel a tetején.

Szép a forrás - fürödni abban!

A nyugalom, a remegés

egymást öleli s kél a habban

kecsesen okos csevegés.

2022

Rezonancia Space / oil on canvas  / in frame / 175 x 78 cm 

Measure yourself with the universe 

Time is slowly leaking,

I'm not hanging on to the tales,

real world,

foaming sky on top.

The source is nice - take a bath in it!

Calmness, trembling

embraces each other in the foam

gracefully smart chat.


Kapcsolódás - music: Stephen Sicard (Logos) - Magie Galactique


Temptation 21 

A csábítás 21 vörös árnyalata

Rezonancia Tér / Csábítás 21

Rezonancia Tér / Csábítás 21 / Olaj - vászon / 160 x 300 cm /

A vörös 21 árnyalata a csábítás megtestesítői. Elemi erővel kapcsolódnak egymásba a színek és a rétegek. A vörösnek tér kell, hogy minden aspektusában megmutathassa önmagát. Égnie kell! Lángolnia és táncolnia kell. Tobzódnia kell a csábítás és a lét ősi energiájában. Elenyészik és megújul. Elhamvad és újra erőre kap. Ez a belső dinamika tölti fel energiával az összefonódó árnyalatokat és ecsetvonásokat.

Resonance Space / Temptation 21

Resonance Space / Temptation 21 / Oil - canvas / 160 x 300cm /

The 21 shades of red are the epitome of seduction. Colors and layers are interconnected by elemental force. Red needs space to show himself in all its aspects. You have to burn! You have to flame and dance. You must be overwhelmed by the ancient energy of seduction and being. It fades and renews. It will fade and regain strength. This internal dynamics energizes the intertwined shades and brushstrokes.

Per Caravaggio ad Astra

Reneszánsz sorozat 

Per Caravaggio ad Astra / olaj - falemez / 50 x 50 cm / keretben / Reneszánsz sorozat.   2022

A belső utazás felszabadítja a lelket. A reneszánsz mester -  Caravaggio - útkeresése a folytonos fény felé törekvés. Ez magában foglalja azt a drámaiságot ami a fény és az árnyék, a fekete és a fehér kettőssége és közös tánca. Mi a kitörési pont? A sötétség valóban csak a fény hiánya? Képesek vagyunk - e magasabb szintre helyezni életünket?  A törekvést magunkban kell keresni. 

Per Caravaggio ad Astra / oil on wood panel / 50 x 50 cm / in frame / Renaissance series. The inner journey liberates the soul. The search for a path for the Renaissance master - Caravaggio - is the pursuit of continuous light. It includes the drama of light and shadow, the duality and common dance of black and white. What is the breaking point? Is darkness really just a lack of light? Are we able to take our lives to the next level? The aspiration must be sought within ourselves. 

Virtuális kiállítás

Uomo di Vitruvio

Reneszánsz sorozat

Vitruviusi ember / Reneszánsz sorozat

Vitruvius Man / olaj - vászon / 240 x 227 cm / keretben / 2021 

Az ember kapcsolata túllép az anyagi világ természetén. Legyőzve testi korlátait új dimenziókat keresve elszakad porhüvelyétől. Feloldódik a testi forma.  A tudat és a lélek a  kiáradást választja.  

Vitruvius Man / Renaissance series 

Vitruvius Man / oil on canvas / 240 x 227 cm / in frame / 2021 

Man's relationship transcends the nature of the material world. Overcoming his physical limitations in search of new dimensions, he chooses to overflow. The physical form dissolves. Consciousness and soul choose the outpouring. 

Virtuális kiállítás


Rezonancia Tér / Energia 3

Rezonancia Tér / Energia / Olaj - falemez / 25 x 28 cm / keretben 

A szinek keveredéséből és kölcsönhatásából gerjedő dinamika a befogadó - illetve értelemszerűen a fény közreműködésével terjedő, és a színek más hullámsávban beérkezésével elért - szemlélődőt így nemcsak fizikai értelemben érinti meg az adott kép, hanem és alapvetően a szinek észlelése az agyban érzelmi reakciót váltanak ki (ingerületet keltenek). A szinek ezért már önmagukban is hangulatokat, érzelmeket fejeznek ki, s ezért lenyügözően/közömbösen/taszítóan hatnak vizuális érzeteinkre, lelkivilágunkra.

A különböző színek önmagukban, egymással keverve - egymással kölcsönhatásban állva - pedig mindenképpen igen eltérő hangulatot keltenek, s mindenkire más-más hatással vannak. A színek, a színek varázsa szó szerint képes dinamizálni az embereket. De miért?

Egy korábbi kutatás szerint amikor a nyelvek kialakultak, akkor a színek nevei - a feltételezések szerint - minden nyelvben ugyanabban a sorrendben jöttek létre. Elsőnek a fehér és a fekete kapott nevet (volt nappal és éjszaka), azután a piros (megjelent a tűz). Ezeket követte a zöld (a fák lombjai), majd a sárga (a föld és a homok) vagy fordítva. Folytatódott a névadás a kékkel (az ember elérte a tengert és fontos lett az ég is) majd a barna (az első bronzkori ékszerek)l, és végül jött a lila, a rózsaszín, a narancssárga és a szürke - ezek már egyértelműen virágok, gyümölcsök színei. A technika fejlődésével, a mesterséges, kémiai úton előállított színek megjelenésével a színek variációs lehetősége gyakorlatilag végtelen, ám számunkra az egyes színek közötti különbség már nem érzékelhető.

Az Öt Elem / Nr. 01 / Love / White Series

Az öt elem / Nr. 01 /  Szerelem

Olaj - vászon / 100 x 100 cm 

' Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét;egy képben csak talán, s csupán a lényeget. " 

Radnóti Miklós  

The Five Elements / No. 01 / Love 

Oil on canvas / 100 x 100 cm

 'Ever since I've been preparing to tell you the hidden star system of my love, in a picture, maybe, and just the point. " Miklós Radnóti

2021

Rezonancia Tér / vertical Nr. 1

Ez a sorozat a gesztusok nélküli, szigorú, vonalba rendezett szabályszerűséget követve keres és fejez ki hatásokat és viszonyrendszereket. Ritmust és dinamikát jelenít meg, pusztán a vonalak egymást követő rendszeréből. A hatások és az elrendezés száma végtelen. Az elrendezés egymáshoz való viszonya, térszervezés szempontjából is dinamikus, ugyanakkor egységes vizuális megjelenést és egyedi látványvilágot tükröz.


Rezonancia Tér / horizontal 

Nyitó sorozat 

Rezonancia tér / nyitó sorozat Nr, 1 - 5 

Ez a sorozat a gesztusok nélküli, szigorú, vonalba rendezett szabályszerűséget követve keres és fejez ki hatásokat  és viszonyrendszereket. Ritmust és dinamikát jelenít meg, pusztán a vonalak egymást követő rendszeréből. A hatások és az elrendezés száma végtelen. 

Resonance space / opening series No. 1 - 5 

This series seeks and expresses effects and systems of relationships following gestures-free, strict, aligned regularity. Displays rhythm and dynamics, merely from a sequential system of lines. The number of effects and layouts is endless.

Florentine Iris / Renaissance

Reneszánsz sorozat 

Florentine Iris / olaj - falemez / 50 x 62 cm / keretben 

Firenze, a reneszánsz bölcsője és felvirágoztatója. Címerében büszkén viseli ma is az írisz virágát mint szimbólumot.. 

Az elnevezés a latin Florentia ("virágzás") kifejezéshez kapcsolódik, ahogy maga a kép témája is.  A festmény  reneszánsz felvirágzását jeleníti meg , egy bizakodó nő szemének tükrében, aki maga mögé pillant, mintegy levetve a múltat, az új és szebb jövő felé haladva.  

2021 

Florence, the cradle and heyday of the Renaissance. He still proudly wears the iris flower as a symbol in his coat of arms. The name is related to the Latin term Florentia ("flowering"), as is the subject of the picture itself. The painting depicts the renaissance of the Renaissance, in the eyes of a hopeful woman who looks behind her, sort of taking away the past, moving towards a new and more beautiful future. 

 2021

Virtuális Kiállítás

Codice di Tiziano / Renovatio

Tiziano Kód / Új világrend születése / RENAISSANCE

Codice di Tiziano / Renaissance VIII. / Tiziano Kód /  olaj - vászon / 80 x 100 cm keretben.  

A reneszánsz sorozat VIII. darabját a quatrocento legnagyobb mestere Tiziano Vecellio - ról elnevezett vörös szín ihlette.  A  narancs-vöröses árnyalat a Tiziano Vörös.  

A ma használatban lévő színrendszerekben: DE9452, RGB: 222 148 82 kódokkal jelölik. A bőség, a gazdagság, a vezető szellem jelképe, párosítva az örök arannyal a halhatatlanság szimbóluma.  A női alak kitekint a képből, egyenesen a néző szemébe néz., kapcsolódik. Tekintetében a változás elkerülhetetlenségének tudata. fedezhető fel. Mögötte egy születőben lévő bolygó - vagy ha negatívban nézzük akkor mint napkitörés értelmezhető égitest látható. Ahhoz hogy minden a régiben maradjon szükségszerű a változás.  

The Renaissance Series VIII. his piece was inspired by a red color named after Tiziano Vecellio, the greatest master of the quatrocento. The orange-reddish hue is Tiziano Red. In the color systems in use today: DE9452, RGB: 222 148 82. It is a symbol of abundance, wealth, a leading spirit, coupled with eternal gold, a symbol of immortality. The female figure looks out of the picture, looks straight into the viewer's eyes, is connected. Regarding the awareness of the inevitability of change. can be discovered. Behind it is a nascent planet - or if viewed negatively it can be interpreted as a solar flare celestial body is visible. For everything to remain the same, change is necessary.

Virtuális kiállítás 


A szépség megőrzése 

Preserving beauty / RENAISSANCE series 

A szépség megőrzése / Renaissance IX. / 
olaj - vászon / keretben / 76 x 95 cm 

Preserving beauty / oil on canvas / 76 x 95 cm 

Leonardo da Vinci, jegyzeteiben, a kőfalak tanulmányozását tanácsolta a művészeknek. A XV. századi firenzei mester szerint - A kőfalakban minden megvan ami a képzeletnek kell. A lényeg a koncentrált figyelem. A fény változásai, az árnyékok megfigyelése - az apró részletek megértése, a látás új fajtáját eredményezi, miáltal megelevenedik a képzelet. Ezzel elérhető kifinomultság csúcsa, az egyszerűség - és az egyszerűségben rejlő szépség.     


Preservation of beauty / Renaissance IX. / oil on canvas / framed / 76 x 95 cm 

 Leonardo Da Vinci, in his notes, advised artists to study stone walls. The XV. according to the 19th century Florentine master - The stone walls have everything the imagination needs. Focused attention is the point. Changes in light, observation of shadows - understanding small details, results in a new kind of vision, which activates the imagination. This achieves the pinnacle of sophistication, simplicity - and the beauty inherent in simplicity.

Memorable Autumn

Emlékező Ősz

Emlékező Ősz / olaj - vászon / 180 x 190 cm / keretezve

Az idő múlása a színek rétegeinek lenyomatában hagy nyomot, mely olyan absztrakt képpé áll össze ami forma nélkül őrzi a pillanatot. A kép több dimenzióban is él. A rétegek anyagszerűsége magára az őszi levélhullásra és besűrüsödő rétegeire emlékezteti a nézőt. Átlós kompozíció, folyamatosan lüktető dinamikus ábrázolással. 

2021

Memorial Autumn / oil on canvas / 180 x 190 cm / framed The passage of time leaves a mark on the imprint of the layers of colors, which come together into an abstract image that preserves the moment without form. The image lives in several dimensions. The materiality of the layers reminds the viewer of the autumn leaf fall itself and its thickening layers. Diagonal composition with a continuously pulsating dynamic representation. 


Enteriőrben 

Pre Memorable Autumn

Emlékező Ősz 

Emlékező Ősz / olaj - falemez / 55 x 55 cm / keretezve

Az idő múlása a színek rétegeinek lenyomatában hagy nyomot, mely olyan absztrakt képpé áll össze ami forma nélkül őrzi a pillanatot.

2021

Memorial Autumn / oil on board / 55 x 55 cm / framed

The passage of time leaves a mark on the imprint of the layers of colors, which compose into an abstract image that preserves the moment without form.

2021 

SFORZA

Törekedni 

SFORZA / Törekedni / olaj - vászon / 230 x 224 cm / keretben 

A festmény az Új Reneszánsz szellemiségében Leonardo ( el nem készült ) lovasszobra által inspirált gondolatot közvetíti - mely nem más mint az egykori reneszánsz megrendelő Lodovico Sforza, és a nevéből aposztrofált cím: SFORZA / Törekvés -  Törekvés az emberi megújulásra, a haladásra és a nagyság, időtlen és nemes értelemben való elérésére és megtartására. Az ősi mítoszokban a Nap szekerét fehér vagy/és arany lovak húzták, így a ló gyakran összekapcsolódik a Nap minőségével, útjával, mozgásával, fénnyel, termékenységgel. 

Renaissance VIII. 


SFORZA / Aspire / oil on canvas / 230 x 224 cm / frame In the spirit of the New Renaissance, the painting conveys an idea inspired by Leonardo's equestrian statue - which is none other than the former Renaissance client Lodovico Sforza, and the title apostrophized from his name: SFORZA / Aspiration. Striving for human renewal, progress, and the attainment and retention of greatness in a timeless and noble sense. In ancient myths, the chariot of the Sun was pulled by white and / or golden horses, so the horse is often associated with the quality, path, movement, light, and fertility of the Sun.

Virtuális Kiállítás 

Memorable Autumn

Emlékező Ősz 

Emlékező Ősz / olaj - vászon / 44 x 54 cm / keretezve 

Az idő múlása a színek rétegeinek lenyomatában hagy nyomot, mely olyan absztrakt képpé áll össze ami forma nélkül őrzi a pillanatot. 

2021


Memorial Autumn / oil on canvas / 44 x 54 cm / framed 

The passage of time leaves a mark on the imprint of the layers of colors, which compose into an abstract image that preserves the moment without form. 

2021 

Eternal Spring 

Örök tavasz 

Eternal Spring  / Örök Tavasz )/ Olaj - vászon / 180 x 190 cm / keretben 

Örök tavasz 

Szépséged körém hajol, mint a Nap sugara,
mikor átkarolja a selymes réteket,
hol fészkét óvja az éneklő pacsirta,
fényed öreg szívembe surranva dédelget.


Marton Paul 

2021

Your beauty bends around me like the sun's rays, when you embrace the silky meadows, where the nest is protected by the singing songbird, your light creeps into my old heart.


Rezonancia tér / Emlékeim

Resonance Space

Rezonancia tér / Emlékeim / olaj - falemez / 50 x 75 cm 

Az absztrakció megjelenése nem csak horizontálisan bontja rétegekre a teret, hanem mélységében is újabb és újabb rétegek kerülnek felszínre. A festési folyamat egyszerre építkezik és elvesz. Lerakódik és visszakapar. Ezek a gesztusok alkotják a kép dimenzióit.  Érzésvilága az absztrakt táj  horizontális egymásba simulása és emlékképek előhívása. 

2021

Resonance space /  My memories / oil - wood panel / 50 x 75 cm 

The appearance of abstraction not only divides the space into layers horizontally, but also newer and newer layers come to the surface in its depth. The painting process is built and lost at the same time. It is deposited and scraped back. These gestures make up the dimensions of the image. Her emotional world is the horizontal intertwining of the abstract landscape and the revival of memories.

2021

Desperado Nr. 01

Black 

Desperado Nr. 01 / Black / olaj - vászon / 150 x 150 cm 

Az elementáris erő és energia szűnni nem akaró megnyilvánulása.

2000


Desperado No. 01 / Black / oil on canvas / 150 x 150 cm 

An unwavering manifestation of elemental force and energy.

2000 

Fekete kimonó

ZEN sorozat

ZEN - sorozat 02 / Fekete kimonó / 80 x 80 cm / keretezve. 

A mozdulatlanságba ültetett absztrakt mozdulatok és gesztusok figurális kompozíciója. A vörös, fehér és fekete szürke tónusok gesztusai felszabadult ábrázolást - egyszerűséget eredményeznek. 

2020

ZEN serie 02 / Kimono nero / 80 x 80 cm / con cornice. Una composizione figurale di movimenti e gesti astratti piantati nella quiete. Gesti di sfumature di grigio rosso, bianco e nero si traducono in una rappresentazione liberata: semplicità.

2020

Fibonacci

Renaissance VII. 

Fibonacci / Aranymetszés / Olaj - vászon / keretben / 90 x 120 cm / 

" Te magad vagy az az erő, amely életre hívja a történéseket - a jót, a rosszat egyaránt. Rajtad áll, melyikre tartod magad érdemesnek: helyes gondolkodással a szerencsét idézed meg, vagy gondolkodás nélkül cselekszel, és bajokat zúdítasz az életedre. Rajtad múlik, bearanyozod-e napjaidat vagy feketére fested magad körül a világot." - Tatiosz kr. e: 350 - ez a bölcsesség olvasható a festményen mint az Új Reneszánsz kiáltványa mely Fibonacci kedvenc filozófusától származik. Több mint kétezer éven átívelő üzenet, mely ép úgy érvényes ma is mint megfogalmazása pillanatában, és Fibonacci idejében ( Leonardo Fibonacci (Pisa, kb. 1170 - kb. 1250) itáliai matematikus. ), aztán a reneszánszban.

Fibonacci / Golden section / Oil on canvas / in frame / 90 x 120 cm / "You yourself are the force that brings events to life - both good and evil. It's up to you that you consider yourself worthy: you bring good luck with the right thinking, or you act without thinking and throw trouble into your life. It's up to you, whether you gild your days or paint the world around you black. " - Tatios kr. e: 350


Alfa & Omega

Renaissance VI. 


Alfa és Omega: / Renaissance sorozat Nr. :06 / olaj - vászon / 60 x 90 cm - A teljességre való törekvés emberi mivoltunkból fakad. A belső béke és az egyensúly megtartása folyamatos figyelmet igényel. Megtartani egy olyan tudatot mely tiszta mint a tér, tiszta mint a tükör. Megmaradni a jelenben - nem gondolni a múltra vagy a jövőre - maga az út. Az idő kevés az élet bizonytalan. Uralni a pillanatot a minden. Az Alfa és Omega - a kezdet és a vég. - az úton lét az első lépés és az utolsó is.

2021


Alpha and Omega: / Renaissance Series No.: 06 / oil on canvas / 60 x 90 cm - The pursuit of wholeness comes from our human nature. Maintaining inner peace and balance requires constant attention. To maintain a consciousness that is pure as space, pure as a mirror. Staying in the present - not thinking about the past or the future - is the way to go. Time is little life is uncertain. Dominate the moment of all. Alpha and Omega - the beginning and the end. - Being on the road is the first step and the last.

2021Transz sorozat 

Meditációs mozgás 01 / KÖR

TRANSZ 01 / Meditációs mozgás sorozat / Kör

Ez a sorozat a folyamatos meditatív - szinte transz szerű mozgásból fakadó lenyomatokat dolgozza fel. Nem egy kiszámított és átgondolt felépített struktúra, hanem a folyamatos és önfeledt mozgási energia lenyomata. 

2020

TRAN 01 / Meditation movement series / Circle This series deals with imprints resulting from continuous meditative - almost trans-like movement. It is not a calculated and well-thought-out structured structure, but an imprint of continuous and self-forgotten kinetic energy.

2020

ZEN

Remény - Hit - Tudás

ZEN - sorozat 01 / Remény - Hit - Tudás / olaj - vászon / 90 x 95 cm / A sorozat a belső út inspirációját viszi tovább a világ forgatagával szemben. Három szerzetesből az egyik a Tudás. Ő a világ megismerésének szimbóluma. A megismerésé és felfedezésé, de nem érzékszervi úton.  A második szerzetes  a  Hit szimbóluma. Ő előrevetíti a harmóniát, a gondviselésbe vetett feltétlen hitet. A harmadik szerzetes a Remény. Ő az akiben minduntalan felbukkan a bizalom, az ember iránt. 

ZEN Series 01 / Hope - Faith - Knowledge / Oil - Canvas / 90 x 95 cm / The series carries the inspiration of the inner path against the turmoil of the world. One of the three monks is Knowledge. He is a symbol of getting to know the world. To get to know and discover, but not sensually. The second monk is a symbol of Faith. He foretells harmony, the unconditional faith in providence. The third monk is Hope. He is the one in whom trust in a person always appears.


Élő vizeken

Nr. . 05

Élő vizeken - sorozat / Nr: 05 / Olaj - falemez / 45 x 55 cm / keretben Az új sorozat az emberi forma és a víz kapcsolatát kutatja kolorista szemmel. A lendületesen kezelt formák és a festék anyagszerűségének megtartása tükrözi a hangulat folyamatos változását.

2021

In Living Waters - Series / Nr: 05 / Oil - Wood Panel / 45 x 55 cm / Frame The new series explores the relationship between human form and water through the eyes of a colorist. Maintaining vigorously treated shapes and the materiality of the paint reflects the constant change in mood.

2021


Élő Vizeken

Nr 04

Élő vizeken - sorozat / Nr: 04 / Olaj - olajkarton / 50 x 50 cm / Az új sorozat az emberi forma és a víz kapcsolatát kutatja kolorista szemmel. Frissen, ropogósan, mint amilyen a kora reggeli hideg víz az arcunkon. A lekövethető mozdulatok ritmusa, a színek rétegei jelenítik meg ezt az állapotot.

2021

In Living Waters - Series / Nr: 04 / Oil - Oil Cardboard / 50 x 50 cm / The new series explores the relationship between human form and water through the eyes of a colorist. Fresh, crisp, like the early morning cold water on our faces. The rhythm of traceable movements, the layers of color display this state. 

2021


Belső Tenger

EGYENSÚLY

Belső Tenger Nr 04. Egyensúly / olaj - vászon / 45 x 60 cm Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. Állandóan a teljességet keressük. Valamiben vagy valakiben. Mindig kívül. Ritkán belül. Ha egyszer a belsőnk kézen fogja a külső világunkat, egy kis széken ülve is életre kel a lelki béke. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

2021

Inner Sea No. 04. Balance / oil - canvas / 45 x 60 cm This series draws attention to the inner path. We are constantly looking for completeness. In something or in someone. Always outside. Rarely within. Once our inner hand holds our outer world, spiritual peace comes to life even in a small chair. Let us be grateful to be here.

2021


Belső Tenger 

EMLÉK

Belső Tenger Nr: 04 / EMLÉK / olaj - olajkarton / 20 x 45 cm - Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. A szellemi megtartására, az egyszerűségben való kiteljesedésre. Az emlékek olyan utak, melyekre sokszor visszatérünk. Felidézzük, átértékeljük, néha nehezen szabadulunk tőlük, máskor pedig odautazunk ahol egykoron jó volt.  Az az idő amikor képesek vagyunk megélni a jelent és a pillanatnak adóztunk azzal, hogy lehunyjuk a szemünket. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

2021


Inner Sea Nr: 04 / MEMORY / Oil - Oil Cardboard / 20 x 45 cm - This series draws attention to the inner voyage. To keep it spiritual, to be fulfilled in simplicity. Memories are paths we return to many times. We recall, reevaluate, sometimes we have a hard time getting rid of them, and other times we travel to places that were once good. When we could still live the present and we taxed the moment with a wink. Let us be grateful to be here.

2021


Élő vizeken

Nr: 03.

Élő vizeken - sorozat / Nr: 03 / Olaj - falemez / 50 x 70 cm / Az új sorozat az ember és a víz kapcsolatát kutatja kolorista szemmel. Erősebb kontrasztok, nagyobb léptékű mozdulat, a színek viszonya és ismétlődő ritmusa, emberi jelenlétben kifejezve.

2021

In Living Waters - Series / Nr: 03 / Oil - Wood Panel / 50 x 70 cm / The new series explores the relationship between man and water through the eyes of a colorist. Stronger contrasts, larger-scale movement, color relationship and repetitive rhythm, expressed in human presence.


Élő vízeken

Nr: 02

Élő vízeken. Olaj - kasírozott vászon / 60 x 60 cm / keretben 


Élő vízeken

Nr:01

Élő vizeken - sorozat / Nr: 01 / Olaj - falemez / 50 x 70 cm / Az új sorozat az ember és a víz kapcsolatát kutatja kolorista szemmel. Erősebb kontrasztok, nagyobb léptékű mozdulat, a színek viszonya és ismétlődő ritmusa, emberi jelenlétben kifejezve.

2021

In Living Waters - Series / Nr: 03 / Oil - Wood Panel / 50 x 70 cm / The new series explores the relationship between man and water through the eyes of a colorist. Stronger contrasts, larger-scale movement, color relationship and repetitive rhythm, expressed in human presence.


Belső Tenger

SZELLEM

Belső Tenger Nr: 03 / SZELLEM / olaj - olajkarton / 55 x 55 cm - Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. A szellemi megtartására, az egyszerűségben való kiteljesedésre. A befejezetlenben a várakozás örömére, a célban a megérkezés szépségére. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

Inner Sea Nr: 03 / SPIRIT / Oil - Oil Cardboard / 55 x 55 cm - This series draws attention to the inner journey. To keep it spiritual, to be fulfilled in simplicity. In the unfinished for the joy of waiting, in the finish for the beauty of arrival. Let us be grateful to be here.


Belső Tenger 

LÉLEK

Belső Tenger Nr: 02 / LÉLEK /  olaj - olajkarton / 55 x 65 cm - Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. Állandó rezgésben vagyunk örökös visszajelzésre várva. Itt az idő, hogy elcsendesítsük a lélek kék hullámait.  A tó legyen tükör. Figyeljünk a jóra és legyünk nyitottak a szépre. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

Inner Sea Nr: 02 / SOUL / oil - oil cardboard / 55 x 65 cm - This series draws attention to the inner journey. We are in constant vibration waiting for eternal feedback. It is time to silence the blue waves of the soul. The lake should be a mirror. Pay attention to the good and be open to the beautiful. Let us be grateful to be here.


Belső Tenger 

szív

Belső Tenger Nr: 01  / SZÍV / olaj - olajkarton / 44 x 55 cm - Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. A megállásra, a belső sugallatra. Egy kicsit hallgassunk a szívünkre. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

Inner Sea Nr: 01 / oil - oil carton / 44 x 55 cm - This series draws attention to the inland journey. To the stop, to the inner suggestion. Let's listen to our hearts a little. Let us be grateful to be here.


Roses

Fényhatár

Roses / olaj - falemez / 45 x 55 cm kerettel 

A fény és az árnyékok - reflexek tanulmányozására festett csendélet. 

A festmény magángyűjteményben van.

Roses / oil - wooden board / 45 x 55 cm with frame A still life painted to study light and shadow reflexes. 

The painting is in a private collection.


Saskia 

Az érintés allegóriája

Saskia / olaj - falemez / 50 x 50 dm 

Az érintés allegóriája. Rembrandt inspirációja nyomán egy mai átirat a meghittségről és a szeretetteljes látásmódról. 

Magángyűjteményben 

2021

Saskia / oil - wood panel / 50 x 50 dm 

Allegory of touch. Inspired by Rembrandt, a transcript of today is about intimacy and loving vision. In a private collection 

2021


Tutto é Vanitá

Minden hiúság

A Renaissance sorozatból

Olaj - vászon / 20 x 25 cm 

A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának szavai. »Minden hiúság, mondja a Prédikátor, csupa hiúság, minden csak hiúság!  

Oil on canvas / 20 x 25 cm 


The words of the Preacher, the son of David, king of Jerusalem. »All vanity, says the Preacher, is all vanity, everything is vanity! 


Kék kapcsolat

Kapcsolat sorozat

Kék kapcsolat / Blue Contact  / olaj - falemez / 70 x 90 cm - keretben.

A rétegek felhordása és visszakaparása adja a faktúrák és színek egymásra hatását. Itt - ott fel fel bukkannak a legelső rétegek és szépen rárakódik az újabb színek lazúros játéka.

Magángyűjteményben   2020 

Blue Contact oil - wooden board / 70 x 90 cm - in frame Applying and scraping the layers gives each other the effect of textures and colors. Here and there the very first layers appear and the glazed play of newer colors is nicely placed on it. In a private collection


Ahogy fent, úgy lent 

Renaissance V. 

Ahogy fent, úgy lent - ahogy bent - úgy kint / Olaj - karton  / 80 x 100 cm / Reneszánsz sorozatból

Az ember lelkében dúló háborúság nem csupán egy benső viaskodás. Szimbóluma ez a külvilágban zajló viadalnak is, ahogyan a világosság birokra kél a sötétséggel, ahogy a langy meleg szembeszáll a fagyos időkkel, ahogy az árnyék még próbálkozik a ragyogással szemben... Békesség nélkül hogyan volna boldogság? - kérdik a bölcsek, s ezt a kérdést saját magunknak is szegezhetjük: a belső megbékélés híján miként lehetne miénk a derű áldása?


Kék rapszódia

A gyengédség trilógiája / Renaissance IV. 

Kék rapszódia / olaj - vászon / 100 x 100 cm / Renaissance sorozatból.  A gyengédség trilógiája - az együttérző tekintet - a kar finoman behajlított mozdulata - és a kezek érintésének felfelé irányuló lágysága - ebbe a háromszög kompozícióba vonja be a nézőt a festmény.  

Magángyűjteményben 2020 

Blue rhapsody / oil on canvas / 100 x 100 cm / from Renaissance series. The trilogy of tenderness - the compassionate gaze - the subtly bent movement of the arm - and the upward softness of the touch of the hands - engage the viewer in this triangular composition. 

Private collection 2020


Vörös és kék

Kapcsolat sorozat 

Kapcsolat sorozat / Vörös - kék 

90 x 90 cm / olaj - vászon 

A színek harmóniáját kutató Kapcsolat Sorozat, rétegről rétegre elemzi és tárja fel az érintkezés lehetőségéit. 

Magángyűjteményben. 2020


Contact Series / Red - Blue 90 x 90 cm / oil - canvas The Connection Series, which explores the harmony of colors, analyzes layer by layer and explores the possibilities of contact.

 In a private collection. 2020 


Aranyszál

Kapcsolat sorozatból

Aranyszál -/ olaj - vászon /  100 x 100 cm / keretben 

A szeretet és szerelem vékony, de annál értékesebb - embereket összekötő szála.

Magángyűjteményben 

2020

Gold thread - / oil - canvas / 100 x 100 cm / frame Love and affection are thin, but all the more valuable - a thread that connects people.

2020

In private collection


Affetto

Renaissance III.

Affetto / olaj - vászon / 80 x 100 cm - keretben

A gyengédség és a törődés tükröződése jelenik meg a képen.. A lélek anyagiakon túli megmutatkozása, mely túlmutat a vágyakon és a szerzés kényszerén. A tekintet egyetlen pontra irányul - fókusza egyenesen  a szemlélő pillantását keresi, - finoman - bizalommal - gyengéden. Abban a hitben, hogy létezik még ez az emberi törődés. 

Magángyűjteményben

2020

Affetto / oil on canvas / 80 x 100 cm - frame 

A reflection of tenderness and care appears in the picture. The gaze is directed to a single point - its focus is straight to the viewer's gaze, - subtly - with confidence - gently. In the belief that this human care still exists.

In a private collection 

2020


Deus Ultramarine

Az idő tengerén

Deus Ultramarine / olaj - vászonra / 60 x 80 cm / keretben

A Reneszánsz sorozat  legújabb darabja. Ismét időutazásra hív. Az átható tekintet érzelemgazdag. A mozdulat bensőséges. Az Isteni Kék az egyik legbecsesebb szín a reneszánsz mesterek palettáján. A név a latin ultramarinus szóból jön, aminek jelentése "a tenegeren túl", mert a pigmentet Európába itáliai kereskedők hozták be Afganisztánból a 14. és a 15. században.

 Gyakran Szűz Mária ruhájának az ábrázolására használták. Ezt korábban vörös színnel tették, de úgy gondolták, hogy a Megváltó édesanyját ábrázolásakor megilleti a legdrágább festék használata. Itt a szentséget és az alázatosságot szimbolizálta. 1826-ig, a szintetikus ultramarin feltalálásáig nagyon drága pigmentnek számított  Az idő amit e festmény szemlélésére fordítasz, utazás az idő tengerén.

Dávid

2020

Magángyűjteményben

DEUS ULTRAMARINE / Részletek 


A fény határa  

Gyermeki elme tiszta ragyogása

A fény határa / olaj - vászon / 130 x 145 cm

A festmény az elme szabadságát hirdeti, mialatt mozgásában megbéklyózott fizikai mozgás nem lehetséges. A befelé fordulás, a belső béke és egyensúly megélésének ábrázolása. Mesteri textil ábrázolás, hajlított perspektíva és mélység. A fény határán ülő kislány ezt a gondolati fonalat jeleníti meg az alkotásban.

Dávid

2020Meghalni az igaz ügyért a legemberibb amit tehetünk

Szárnyas fejvadász

Meghalni az igaz ügyért ... / olaj - vászon / 130 x 199 cm / 

A digitális kor kritikája, melyben az egyetlen tulajdonság az ember számára ami megtartja emberségét, az igaz ügyért folytatott önfeláldozás és sors megválasztása.

2020 

Magángyűjteményben

Legemberibb amit tehetünk... / részletek


Renaissance

Az idő tengerén

Renaissance / olaj - vászonra / 57 x 70 cm / keretben

A művészetek szempontjából egy csodálatos kor emlékeként, mely vissza - vissza köszön ma is. Talán most értjük, érezzük igazán a lelket, a szívet azokban az alkotásokban amelyek akkor születtek. Ez az ihletet adó forrása ennek a festménynek, mely az idővel dacolva néz szembe az elmúlással. Aranyba borítja nem csak a megjelenést hanem a lelket is. Az idő amit e festmény szemlélésére fordítasz, utazás az idő tengerén. 

Dávid  

2020

Magángyűjteményben

Reneisance / részletek 


Rosso

Vörös mozdulat

Rosso / olaj - vászonra / 110 x 110 cm / keretben

A festmény olyan mozdulatot ragad meg mely a vörösben kel életre. Az élesebb és az elnagyolt részletek dinamikája, a vörös árnyalatinak kapcsolódása eleveníti meg a képet. A mozdulat és a háttér arányainak összefonódása a festmény lényegi ábrázolása. A múló pillanatot és tekintet kapcsolatát állítja fókuszba.  

Magánygyűjteményben

2020 

Rosso / részletek


Barabás

Bizonyosság

Barabás / ceruza - engre karton / 74 x 97 cm 

Barabás elől el van zárva a hit és fény , a cselekvés képessége. Hiába a nagy fizikai erő, hitben való cselekvésre képtelen.  Húsvét napján Jeruzsálem népe megkegyelmezhet egy halálraítéltnek. Barabásra, az útonállóra esik a választás, így a törvények értelmében Poncius Pilátus római helytartó szabadon engedi őt - a kereszthalál pedig Jézusra vár. Barabás kedvese, Rachel nem örül a viszontlátásnak, ő hisz Jézusban, Isten fiában és gyászolja a halálát. Barabás ugyan nem hisz a messiásban, de amikor az ég teljesen elsötétül, bizonyságra vágyik.

Dávid 

2020

Barabás / részletek


Áldás

Kegyelemkérő imádság 

Áldás / ceruza - engre karton / 74 x 97 cm 

Az áldásnak mint kegyelemkérő imádságnak a hatásosságába vetett hit azon a feltevésen alapul, hogy a vallásos meggyőződés és ihlet hevével kimondott szónak, különösen a jámbor szokás és hagyomány szentesítette szavaknak csodatévő, tehát az istenség akaratát még a természet rendjének megváltoztatására is rábíró hatalmuk van. 

David 

2020

Áldás / részletek


Picard

Portré 

Picard / portré / olaj - vászon / 100 x 100 cm / 

Magángyűjteményben

2019

Picard / részletek


A vihar szeme

Krisztus

A vihar szeme / olaj - vászon / 130 x 200 cm / 

Ezen a festményen nem maga a keresztre feszítés a lényegi elem, hanem az üzenet. Jézus elfogadta sorsát, tudja, hogy így kell lennie. Arcáról megnyugvás sugárzik. Jobb kezét még elhívásra emeli, ballal pedig már kapcsolatban van az éggel. A színek kavalkádja a világ forgatagát testesíti meg. Jézus középen uralja az elemek viharát. Ő nyugodt és átszellemült.

Magángyűjteményben

2019 

The eyes of the storm / oil - canvas / 130 x 200 cm / In this painting, it is not the crucifixion itself that is the essential element, but the message. Jesus accepted his destiny, he knows it must be so. His face radiates calm. He raises his right hand for a call, and his left hand is already connected to the sky. The cavalcade of colors embodies the vortex of the world. Jesus dominates the storm of the elements in the middle. He is calm and spirited. In a private collection 

In a private collection

2019

A vihar szeme / részletek