ÚJ MUNKÁK

A gondolat teremtő ereje

Fekete kimonó

ZEN sorozat

ZEN - sorozat 02 / Fekete kimonó / 80 x 80 cm / keretezve. 

A mozdulatlanságba ültetett absztrakt mozdulatok és gesztusok figurális kompozíciója. A vörös, fehér és fekete szürke tónusok gesztusai felszabadult ábrázolást - egyszerűséget eredményeznek. 

2020

ZEN serie 02 / Kimono nero / 80 x 80 cm / con cornice. Una composizione figurale di movimenti e gesti astratti piantati nella quiete. Gesti di sfumature di grigio rosso, bianco e nero si traducono in una rappresentazione liberata: semplicità.

2020

Fibonacci

Renaissance VII. 

Fibonacci / Aranymetszés / Olaj - vászon / keretben / 90 x 120 cm / 


" Te magad vagy az az erő, amely életre hívja a történéseket - a jót, a rosszat egyaránt. Rajtad áll, melyikre tartod magad érdemesnek: helyes gondolkodással a szerencsét idézed meg, vagy gondolkodás nélkül cselekszel, és bajokat zúdítasz az életedre. Rajtad múlik, bearanyozod-e napjaidat vagy feketére fested magad körül a világot." - Tatiosz kr. e: 350  

2021

Fibonacci / Golden section / Oil on canvas / in frame / 90 x 120 cm / "You yourself are the force that brings events to life - both good and evil. It's up to you that you consider yourself worthy: you bring good luck with the right thinking, or you act without thinking and throw trouble into your life. It's up to you, whether you gild your days or paint the world around you black. " - Tatios kr. e: 350

2021


Alfa & Omega

Renaissance VI. 


Alfa és Omega: / Renaisance sorozat Nr. :06 / olaj - vászon / 60 x 90 cm / keretben - A jelenések könyvében az Atyaistent illetve Jézus Krisztust jelöli, annak kifejezésére, hogy Isten, illetve Jézus öröktől fogva van és örökké él, ő az ősforrás és a végcél. Az ábécé első és utolsó betűje annyit is jelent, hogy annak minden betűje. Az alfa és ómega tehát a sorozat egészét is jelenti, így magát a teljességet.

2021


Alpha and Omega: 06 / Renaisance Series / 2021 / oil - canvas / 60 x 90 cm / framed - In the book of Revelation it signifies God the Father and Jesus Christ, to express that God and Jesus are from eternity and live forever, he is the primordial source and the end goal. The first and last letters of the alphabet also mean all its letters. Alpha and omega therefore mean the whole series, and thus the completeness itself.

2021Transz sorozat 

Meditációs mozgás 01 / KÖR

TRANSZ 01 / Meditációs mozgás sorozat / Kör

Ez a sorozat a folyamatos meditatív - szinte transz szerű mozgásból fakadó lenyomatokat dolgozza fel. Nem egy kiszámított és átgondolt felépített struktúra, hanem a folyamatos és önfeledt mozgási energia lenyomata. 

2020

TRAN 01 / Meditation movement series / Circle This series deals with imprints resulting from continuous meditative - almost trans-like movement. It is not a calculated and well-thought-out structured structure, but an imprint of continuous and self-forgotten kinetic energy.

2020

ZEN

Remény - Hit - Tudás

ZEN - sorozat 01 / Remény - Hit - Tudás / olaj - vászon / 90 x 95 cm / A sorozat a belső út inspirációját viszi tovább a világ forgatagával szemben. Három szerzetesből az egyik a Tudás. Ő a világ megismerésének szimbóluma. A megismerésé és felfedezésé, de nem érzékszervi úton.  A második szerzetes  a  Hit szimbóluma. Ő előrevetíti a harmóniát, a gondviselésbe vetett feltétlen hitet. A harmadik szerzetes a Remény. Ő az akiben minduntalan felbukkan a bizalom, az ember iránt. 

ZEN Series 01 / Hope - Faith - Knowledge / Oil - Canvas / 90 x 95 cm / The series carries the inspiration of the inner path against the turmoil of the world. One of the three monks is Knowledge. He is a symbol of getting to know the world. To get to know and discover, but not sensually. The second monk is a symbol of Faith. He foretells harmony, the unconditional faith in providence. The third monk is Hope. He is the one in whom trust in a person always appears.

Élő vizeken

Nr. . 05

Élő vizeken - sorozat / Nr: 05 / Olaj - falemez / 45 x 55 cm / keretben Az új sorozat az emberi forma és a víz kapcsolatát kutatja kolorista szemmel. A lendületesen kezelt formák és a festék anyagszerűségének megtartása tükrözi a hangulat folyamatos változását.

2021

In Living Waters - Series / Nr: 05 / Oil - Wood Panel / 45 x 55 cm / Frame The new series explores the relationship between human form and water through the eyes of a colorist. Maintaining vigorously treated shapes and the materiality of the paint reflects the constant change in mood.

2021

Élő Vizeken

Nr 04

Élő vizeken - sorozat / Nr: 04 / Olaj - olajkarton / 50 x 50 cm / Az új sorozat az emberi forma és a víz kapcsolatát kutatja kolorista szemmel. Frissen, ropogósan, mint amilyen a kora reggeli hideg víz az arcunkon. A lekövethető mozdulatok ritmusa, a színek rétegei jelenítik meg ezt az állapotot.

2021

In Living Waters - Series / Nr: 04 / Oil - Oil Cardboard / 50 x 50 cm / The new series explores the relationship between human form and water through the eyes of a colorist. Fresh, crisp, like the early morning cold water on our faces. The rhythm of traceable movements, the layers of color display this state. 

2021

Belső Tenger

EGYENSÚLY

Belső Tenger Nr 04. Egyensúly / olaj - vászon / 45 x 60 cm Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. Állandóan a teljességet keressük. Valamiben vagy valakiben. Mindig kívül. Ritkán belül. Ha egyszer a belsőnk kézen fogja a külső világunkat, egy kis széken ülve is életre kel a lelki béke. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

2021

Inner Sea No. 04. Balance / oil - canvas / 45 x 60 cm This series draws attention to the inner path. We are constantly looking for completeness. In something or in someone. Always outside. Rarely within. Once our inner hand holds our outer world, spiritual peace comes to life even in a small chair. Let us be grateful to be here.

2021

Belső Tenger 

EMLÉK

Belső Tenger Nr: 04 / EMLÉK / olaj - olajkarton / 20 x 45 cm - Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. A szellemi megtartására, az egyszerűségben való kiteljesedésre. Az emlékek olyan utak, melyekre sokszor visszatérünk. Felidézzük, átértékeljük, néha nehezen szabadulunk tőlük, máskor pedig odautazunk ahol egykoron jó volt.  Az az idő amikor képesek vagyunk megélni a jelent és a pillanatnak adóztunk azzal, hogy lehunyjuk a szemünket. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

2021


Inner Sea Nr: 04 / MEMORY / Oil - Oil Cardboard / 20 x 45 cm - This series draws attention to the inner voyage. To keep it spiritual, to be fulfilled in simplicity. Memories are paths we return to many times. We recall, reevaluate, sometimes we have a hard time getting rid of them, and other times we travel to places that were once good. When we could still live the present and we taxed the moment with a wink. Let us be grateful to be here.

2021

Élő vizeken

Nr: 03.

Élő vizeken - sorozat / Nr: 03 / Olaj - falemez / 50 x 70 cm / Az új sorozat az ember és a víz kapcsolatát kutatja kolorista szemmel. Erősebb kontrasztok, nagyobb léptékű mozdulat, a színek viszonya és ismétlődő ritmusa, emberi jelenlétben kifejezve.

2021

In Living Waters - Series / Nr: 03 / Oil - Wood Panel / 50 x 70 cm / The new series explores the relationship between man and water through the eyes of a colorist. Stronger contrasts, larger-scale movement, color relationship and repetitive rhythm, expressed in human presence.

Élő vízeken

Nr: 02

Élő vízeken. Olaj - kasírozott vászon / 60 x 60 cm / keretben 

Élő vízeken

Nr:01

Élő vizeken - sorozat / Nr: 01 / Olaj - falemez / 50 x 70 cm / Az új sorozat az ember és a víz kapcsolatát kutatja kolorista szemmel. Erősebb kontrasztok, nagyobb léptékű mozdulat, a színek viszonya és ismétlődő ritmusa, emberi jelenlétben kifejezve.

2021

In Living Waters - Series / Nr: 03 / Oil - Wood Panel / 50 x 70 cm / The new series explores the relationship between man and water through the eyes of a colorist. Stronger contrasts, larger-scale movement, color relationship and repetitive rhythm, expressed in human presence.

Belső Tenger

SZELLEM

Belső Tenger Nr: 03 / SZELLEM / olaj - olajkarton / 55 x 55 cm - Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. A szellemi megtartására, az egyszerűségben való kiteljesedésre. A befejezetlenben a várakozás örömére, a célban a megérkezés szépségére. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

Inner Sea Nr: 03 / SPIRIT / Oil - Oil Cardboard / 55 x 55 cm - This series draws attention to the inner journey. To keep it spiritual, to be fulfilled in simplicity. In the unfinished for the joy of waiting, in the finish for the beauty of arrival. Let us be grateful to be here.

Belső Tenger 

LÉLEK

Belső Tenger Nr: 02 / LÉLEK /  olaj - olajkarton / 55 x 65 cm - Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. Állandó rezgésben vagyunk örökös visszajelzésre várva. Itt az idő, hogy elcsendesítsük a lélek kék hullámait.  A tó legyen tükör. Figyeljünk a jóra és legyünk nyitottak a szépre. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

Inner Sea Nr: 02 / SOUL / oil - oil cardboard / 55 x 65 cm - This series draws attention to the inner journey. We are in constant vibration waiting for eternal feedback. It is time to silence the blue waves of the soul. The lake should be a mirror. Pay attention to the good and be open to the beautiful. Let us be grateful to be here.

Belső Tenger 

szív

Belső Tenger Nr: 01  / SZÍV / olaj - olajkarton / 44 x 55 cm - Ez a sorozat a belső útra tereli a figyelmet. A megállásra, a belső sugallatra. Egy kicsit hallgassunk a szívünkre. Legyünk hálásak, hogy itt vagyunk.

Inner Sea Nr: 01 / oil - oil carton / 44 x 55 cm - This series draws attention to the inland journey. To the stop, to the inner suggestion. Let's listen to our hearts a little. Let us be grateful to be here.

Roses

Fényhatár

Roses / olaj - falemez / 45 x 55 cm kerettel 

A fény és az árnyékok - reflexek tanulmányozására festett csendélet. 

A festmény magángyűjteményben van.

Roses / oil - wooden board / 45 x 55 cm with frame A still life painted to study light and shadow reflexes. 

The painting is in a private collection.

Saskia 

Az érintés allegóriája

Saskia / olaj - falemez / 50 x 50 dm 

Az érintés allegóriája. Rembrandt inspirációja nyomán egy mai átirat a meghittségről és a szeretetteljes látásmódról. 

Magángyűjteményben 

2021

Saskia / oil - wood panel / 50 x 50 dm 

Allegory of touch. Inspired by Rembrandt, a transcript of today is about intimacy and loving vision. In a private collection 

2021

Tutto é Vanitá

Minden hiúság

A Renaissance sorozatból

Olaj - vászon / 20 x 25 cm 

A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának szavai. »Minden hiúság, mondja a Prédikátor, csupa hiúság, minden csak hiúság!  

Oil on canvas / 20 x 25 cm 


The words of the Preacher, the son of David, king of Jerusalem. »All vanity, says the Preacher, is all vanity, everything is vanity! 

Kék kapcsolat

Kapcsolat sorozat

Kék kapcsolat / Blue Contact  / olaj - falemez / 70 x 90 cm - keretben.

A rétegek felhordása és visszakaparása adja a faktúrák és színek egymásra hatását. Itt - ott fel fel bukkannak a legelső rétegek és szépen rárakódik az újabb színek lazúros játéka.

Magángyűjteményben   2020 

Blue Contact oil - wooden board / 70 x 90 cm - in frame Applying and scraping the layers gives each other the effect of textures and colors. Here and there the very first layers appear and the glazed play of newer colors is nicely placed on it. In a private collection

Ahogy fent, úgy lent 

Renaissance V. 

Ahogy fent, úgy lent - ahogy bent - úgy kint / Olaj - karton  / 80 x 100 cm / Reneszánsz sorozatból

Az ember lelkében dúló háborúság nem csupán egy benső viaskodás. Szimbóluma ez a külvilágban zajló viadalnak is, ahogyan a világosság birokra kél a sötétséggel, ahogy a langy meleg szembeszáll a fagyos időkkel, ahogy az árnyék még próbálkozik a ragyogással szemben... Békesség nélkül hogyan volna boldogság? - kérdik a bölcsek, s ezt a kérdést saját magunknak is szegezhetjük: a belső megbékélés híján miként lehetne miénk a derű áldása?

Kék rapszódia

A gyengédség trilógiája / Renaissance IV. 

Kék rapszódia / olaj - vászon / 100 x 100 cm / Renaissance sorozatból.  A gyengédség trilógiája - az együttérző tekintet - a kar finoman behajlított mozdulata - és a kezek érintésének felfelé irányuló lágysága - ebbe a háromszög kompozícióba vonja be a nézőt a festmény.  

Magángyűjteményben 2020 

Blue rhapsody / oil on canvas / 100 x 100 cm / from Renaissance series. The trilogy of tenderness - the compassionate gaze - the subtly bent movement of the arm - and the upward softness of the touch of the hands - engage the viewer in this triangular composition. 

Private collection 2020

Vörös és kék

Kapcsolat sorozat 

Kapcsolat sorozat / Vörös - kék 

90 x 90 cm / olaj - vászon 

A színek harmóniáját kutató Kapcsolat Sorozat, rétegről rétegre elemzi és tárja fel az érintkezés lehetőségéit. 

Magángyűjteményben. 2020


Contact Series / Red - Blue 90 x 90 cm / oil - canvas The Connection Series, which explores the harmony of colors, analyzes layer by layer and explores the possibilities of contact.

 In a private collection. 2020 

Aranyszál

Kapcsolat sorozatból

Aranyszál -/ olaj - vászon /  100 x 100 cm / keretben 

A szeretet és szerelem vékony, de annál értékesebb - embereket összekötő szála.

Magángyűjteményben 

2020

Gold thread - / oil - canvas / 100 x 100 cm / frame Love and affection are thin, but all the more valuable - a thread that connects people.

2020

In private collection

Affetto

Renaissance III.

Affetto / olaj - vászon / 80 x 100 cm - keretben

A gyengédség és a törődés tükröződése jelenik meg a képen.. A lélek anyagiakon túli megmutatkozása, mely túlmutat a vágyakon és a szerzés kényszerén. A tekintet egyetlen pontra irányul - fókusza egyenesen  a szemlélő pillantását keresi, - finoman - bizalommal - gyengéden. Abban a hitben, hogy létezik még ez az emberi törődés. 

Magángyűjteményben

2020

Affetto / oil on canvas / 80 x 100 cm - frame 

A reflection of tenderness and care appears in the picture. The gaze is directed to a single point - its focus is straight to the viewer's gaze, - subtly - with confidence - gently. In the belief that this human care still exists.

In a private collection 

2020

Deus Ultramarine

Az idő tengerén

Deus Ultramarine / olaj - vászonra / 60 x 80 cm / keretben

A Reneszánsz sorozat  legújabb darabja. Ismét időutazásra hív. Az átható tekintet érzelemgazdag. A mozdulat bensőséges. Az Isteni Kék az egyik legbecsesebb szín a reneszánsz mesterek palettáján. A név a latin ultramarinus szóból jön, aminek jelentése "a tenegeren túl", mert a pigmentet Európába itáliai kereskedők hozták be Afganisztánból a 14. és a 15. században.

 Gyakran Szűz Mária ruhájának az ábrázolására használták. Ezt korábban vörös színnel tették, de úgy gondolták, hogy a Megváltó édesanyját ábrázolásakor megilleti a legdrágább festék használata. Itt a szentséget és az alázatosságot szimbolizálta. 1826-ig, a szintetikus ultramarin feltalálásáig nagyon drága pigmentnek számított  Az idő amit e festmény szemlélésére fordítasz, utazás az idő tengerén.

Dávid

2020

Magángyűjteményben

DEUS ULTRAMARINE / Részletek 

A fény határa  

Gyermeki elme tiszta ragyogása

A fény határa / olaj - vászon / 130 x 145 cm

A festmény az elme szabadságát hirdeti, mialatt mozgásában megbéklyózott fizikai mozgás nem lehetséges. A befelé fordulás, a belső béke és egyensúly megélésének ábrázolása. Mesteri textil ábrázolás, hajlított perspektíva és mélység. A fény határán ülő kislány ezt a gondolati fonalat jeleníti meg az alkotásban.

Dávid

2020


Meghalni az igaz ügyért a legemberibb amit tehetünk

Szárnyas fejvadász

Meghalni az igaz ügyért ... / olaj - vászon / 130 x 199 cm / 

A digitális kor kritikája, melyben az egyetlen tulajdonság az ember számára ami megtartja emberségét, az igaz ügyért folytatott önfeláldozás és sors megválasztása.

2020 

Magángyűjteményben

Legemberibb amit tehetünk... / részletek

Renaissance

Az idő tengerén

Renaissance / olaj - vászonra / 57 x 70 cm / keretben

A művészetek szempontjából egy csodálatos kor emlékeként, mely vissza - vissza köszön ma is. Talán most értjük, érezzük igazán a lelket, a szívet azokban az alkotásokban amelyek akkor születtek. Ez az ihletet adó forrása ennek a festménynek, mely az idővel dacolva néz szembe az elmúlással. Aranyba borítja nem csak a megjelenést hanem a lelket is. Az idő amit e festmény szemlélésére fordítasz, utazás az idő tengerén. 

Dávid  

2020

Magángyűjteményben

Reneisance / részletek 

Rosso

Vörös mozdulat

Rosso / olaj - vászonra / 110 x 110 cm / keretben

A festmény olyan mozdulatot ragad meg mely a vörösben kel életre. Az élesebb és az elnagyolt részletek dinamikája, a vörös árnyalatinak kapcsolódása eleveníti meg a képet. A mozdulat és a háttér arányainak összefonódása a festmény lényegi ábrázolása. A múló pillanatot és tekintet kapcsolatát állítja fókuszba.  

Magánygyűjteményben

2020 

Rosso / részletek

Barabás

Bizonyosság

Barabás / ceruza - engre karton / 74 x 97 cm 

Barabás elől el van zárva a hit és fény , a cselekvés képessége. Hiába a nagy fizikai erő, hitben való cselekvésre képtelen.  Húsvét napján Jeruzsálem népe megkegyelmezhet egy halálraítéltnek. Barabásra, az útonállóra esik a választás, így a törvények értelmében Poncius Pilátus római helytartó szabadon engedi őt - a kereszthalál pedig Jézusra vár. Barabás kedvese, Rachel nem örül a viszontlátásnak, ő hisz Jézusban, Isten fiában és gyászolja a halálát. Barabás ugyan nem hisz a messiásban, de amikor az ég teljesen elsötétül, bizonyságra vágyik.

Dávid 

2020

Barabás / részletek

Áldás

Kegyelemkérő imádság 

Áldás / ceruza - engre karton / 74 x 97 cm 

Az áldásnak mint kegyelemkérő imádságnak a hatásosságába vetett hit azon a feltevésen alapul, hogy a vallásos meggyőződés és ihlet hevével kimondott szónak, különösen a jámbor szokás és hagyomány szentesítette szavaknak csodatévő, tehát az istenség akaratát még a természet rendjének megváltoztatására is rábíró hatalmuk van. 

David 

2020

Áldás / részletek

Picard

Portré 

Picard / portré / olaj - vászon / 100 x 100 cm / 

Magángyűjteményben

2019

Picard / részletek

A vihar szeme

Krisztus

A vihar szeme / olaj - vászon / 130 x 200 cm / 

Ezen a festményen nem maga a keresztre feszítés a lényegi elem, hanem az üzenet. Jézus elfogadta sorsát, tudja, hogy így kell lennie. Arcáról megnyugvás sugárzik. Jobb kezét még elhívásra emeli, ballal pedig már kapcsolatban van az éggel. A színek kavalkádja a világ forgatagát testesíti meg. Jézus középen uralja az elemek viharát. Ő nyugodt és átszellemült.

Magángyűjteményben

2019 

The eyes of the storm / oil - canvas / 130 x 200 cm / In this painting, it is not the crucifixion itself that is the essential element, but the message. Jesus accepted his destiny, he knows it must be so. His face radiates calm. He raises his right hand for a call, and his left hand is already connected to the sky. The cavalcade of colors embodies the vortex of the world. Jesus dominates the storm of the elements in the middle. He is calm and spirited. In a private collection 

In a private collection

2019

A vihar szeme / részletek